31.3.2020Sonja Kataja
Kirjoittaja työskentelee ikääntyneiden fysioterapeuttina helsinkiläisessä seniorikeskuksessa.

Teknologia tuo apua ikääntyneiden hoivaan, mutta eettistä keskustelua ei saa ohittaa

Hyvinvointi- ja terveysteknologian käyttö on lisääntynyt 2010-luvulla koko yhteiskunnassamme. Ikääntyvän väestön kasvaessa niin kotiin vietävien kuin hoivayhteisössäkin käytettävien palvelujen ja ratkaisujen kehittäminen on välttämätöntä. Terveys- ja hyvinvointiteknologian on tarkoitus edistää hyvän elämän toteutumista. 

Lisääntynyt teknologia vaatii myös jatkuvaa ammattieettistä keskustelua hoivayhteisöissä, jotta asukkaiden ihmisarvon kunnioittaminen, itsemääräämisoikeus, yksityisyys ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus toteutuvat. 

Ikääntyneellä ei ole aina mahdollisuutta valita itse, miten teknologia tulee osaksi hänen elämäänsä. Tällöin omaisen ja hoivayhteisön rooli ikääntyneen asioiden hoitajana korostuu. 

Yhdelle toimiva ratkaisu ei välttämättä ole paras mahdollinen toiselle. Jokaisen asukkaan tarpeet tulee arvioida yksilöllisesti ja huomioida mahdolliset eettisten periaatteiden ristiriitaisuudet, (esimerkiksi hyvän tuottaminen vs. vahingon välttäminen), ja etsiä niihin lieventäviä ratkaisuja moniammatillisesti.

Hyvä renki, huono isäntä

Teknologisten ratkaisujen tulisi olla ennen kaikkea hyvän hoivan apuna ja tukena, ei pääroolissa. 

Teknologian avulla pystytään sujuvoittamaan ja tarkentamaan monia taustalla tapahtuvia toimintoja. Esimerkiksi hoidon dokumentoinnin yhtenäistäminen edistää sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista ja tiedonkulkua. 

Koko hoito- ja palveluketjun kattava potilastietojärjestelmä auttaisi hahmottamaan yksilön koko tarinan kaaren. Tämä ennaltaehkäisisi päällekkäistä työtä ja lisäisi jo kerätyn tiedon hyödyntämistä asukkaan hoivassa. 

Hoivayhteisössä oikein valitut ja ajoitetut teknologiset ratkaisut voivat tukea asukkaan aktiivista toimijuutta, lisätä turvallisuuden ja osallisuuden tunnetta ja/tai keventää hoitajan työn kuormitusta ja vapauttaa näin hoitajan aikaa asukkaan yksilölliseen kohtaamiseen. 

Teknologiset ratkaisut eivät saa korvata inhimillisistä kohtaamista tai hidastaa hyvän hoidon toteutumista. Teknologiset ratkaisut ovat hoivayhteisön yhteisen työkalupakin välineitä, joiden tarkoituksenmukaisessa hyödyntämisessä yhteisön jäsenet ovat avainasemassa.  Tämän mahdollistamiseksi hoivayhteisössä tarvitaan tarvitaan monipuolista asiantuntemusta ja uteliaisuutta, jatkuvaa kouluttautumista sekä moniammatillista yhteistyötä. 

Lue seuraavaksi:
Digitaalinen virikepalvelu HILDA auttaa paikkaamaan hoivakotien virikevajetta

Jaa